ثبت نام کارگاه آموزشی مدیریت خدمات حمل و نقل دانش آموزان(ویژه مدیران اجرایی)

این دوره ویژه مدیران عامل محترم سازمان های حمل و نقل مسافر و حمل و نقل بار ومسافرتاکسیرانی و سازمان های حمل ونقل همگانی شهرهای کشور میباشد. لذا در صورت عدم احراز شرایط مسئولیت عدم پذیرش ثبت نام بر عهده ثبت نام کننده خواهد بود.

دوره های آموزشی سایر متقاضیان متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.